जर जमीन सुपीक असेल तर रोटरने जमिनीची मशागत चांगली होते
Siddharth Vyawahare
आपण या चित्रिकरणा मध्ये ट्रक्टरने शेती ची मशागत कशी करायची हे पाहणार आहोत, ट्रक्टर ने शेती ची मशागत चांगली होती
Link
Social